Ban giám đốc hiện tại

THÔNG TIN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN QUỐC SỬU

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC SỬU

Ngày tháng năm sinh: 16/04/1973

Nơi sinh: xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành đào tạo (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ):

– Đại học: Ngành Luật học

– Tiến sĩ: Ngành Luật học

– PGS: Ngành Luật học

Chức vụ hiện tại (Đảng, chính quyền):

– Chức vụ Đảng: Uỷ viên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia

– Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Học hàm, Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:

– Đề tài cấp bộ: “Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp phù hợp với Hiến pháp – Cơ sở lý luận và thực tiễn”, 2016

– Đề tài cấp nhà nước: “Những vấn đề cơ bản, cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta”, 2021

– Dự án cấp bộ: “Điều tra thực trạng tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”, 2022-2023.

– Sách chuyên khảo: “Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay, lý luận và thực tiễn”, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018.

– Sách chuyên khảo: “Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam” Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020;

– Sách chuyên khảo: “Những vấn đề cơ bản, cấp bách trong xây dựng pháp luật về dân tộc thiểu số và miền núi nước ta hiện nay”, Nxb. Khoa học xã hội, 2021.

– Sách chuyên khảo: “Tham khảo mô hình Ngự sử đài thời phong kiến trong việc hoàn thiện tổ chức Thanh tra hiện nay”, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021.

– Sách chuyên khảo: “Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công ở Việt Nam”, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023.

– Sách chuyên khảo: “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị nhà nước đương đại: Vấn đề và giải pháp”, Nxb Chính trị Quốc gia, 2023.

– Bài báo khoa học trong nước: “Phòng, chống tham nhũng trong quy trình xây dựng pháp luật”và “Phòng, chống tham nhũng và kiểm soát vận động chính sách trong quy trình xây dựng pháp luật” thuộc loạt 2 kỳ: “Phòng, chống tham nhũng và kiểm soát vận động chính sách trong quy trình xây dựng pháp luật” đạt Giải B giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất năm 2023;

– Bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục WoS/ISI: “Law dissemination and education for ethnic minorities in mountainous areas in Vietnam”, Nuances: Estudos Sobre Educação, 2022.

– Bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus Q3: “Factors affecting anti-corruption efforts in Vietnam, International Journal of Religion, 2024