Phòng Truyền thống

tại 36 Xuân La

(Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)

Phòng Truyền thống
Học viện Hành chính Quốc gia

tại 77 Nguyễn Chí Thanh

Không gian trưng bày
hình ảnh, tư liệu

tại 371 Nguyễn Hoàng Tôn