Ban giám đốc hiện tại

THÔNG TIN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NGUYỄN ĐĂNG QUẾ

  • Họ và tên: Nguyễn Đăng Quế
  • Ngày tháng năm sinh: 02/9/1965
  • Nơi sinh: Xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  • Chuyên ngành đào tạo (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ): Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Hành chính công, Tiến sĩ Quản lý Hành chính công.
  • Chức vụ hiện tại (Đảng, chính quyền): Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện.
  • Học hàm-Học vị: Tiến sĩ Quản lý Hành chính công.
  • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu: Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp Bộ “Kiểm soát quyền lực trong điều kiện đẩy mạnh phân quyền, phân cấp” Đã nghiệm thu năm 2023 (QĐ336/QĐ-BNV ngày 04/5/2023); Chủ nhiệm Đề án cấp Bộ “Tổng kết công tác đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia về bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý về hành chính trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2008-2018” đã nghiệm thu năm 2019; Chủ biên sách  ”Quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại” NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2018; Chủ biên sách Giáo trình “Quản lý thuế” dùng cho đào tạo thạc sĩ NXB Bách khoa Hà Nội, quý I/2020; Đồng chủ biên sách “Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương” NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 6/2020; Đồng chủ biên sách “Quản lý Doanh nghiệp” NXB Bách khoa Hà Nội năm 2021; Chủ biên sách “ Sổ tay phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước” NXB Bách khoa Hà Nội Quý 2, năm 2022.