Ban giám đốc hiện tại

THÔNG TIN CỦA GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NGUYỄN BÁ CHIẾN

  • Họ và tên:  NGUYỄN BÁ CHIẾN
  • Ngày tháng năm sinh: 16/11/1972
  • Nơi sinh: Hà Nội
  • Chuyên ngành đào tạo (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ):

+ Đại học: Luật học – Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Thạc sĩ: Luật quốc tế – Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Tiến sĩ: Luật quốc tế – Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • Chức vụ hiện tại (Đảng, chính quyền): Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
  • Học hàm-Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
  • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:

1.1 Sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

(Sách xuất bản trong nước)

TT Tên sách Vai trò chủ biên hoặc thành viên Nhà xuất bản và năm xuất bản
1 Pháp luật đại cương Thành viên Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội – 2003
2 Giáo trình Luật quốc tế (Học viện Hành chính) Thành viên Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội – 2004
3 Cẩm nang giảng viên

Khóa học: “Kỹ năng giám sát, kiểm tra, thanh tra trong hành chính”

Thành viên Dự án DANIDA-NAPA, Hà Nội 2006
4 Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính Thành viên Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội – 2011
5 Sách : Xây dựng khung pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình – Những vấn đề lý luận và thực tiễn Thành viên Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội – 2011
6 Giáo trình Khoa học hành chính Thành viên Nhà xuất bản Chính trị – Hành chính, Hà Nội – 2013
7 Sách : Lý luận và thực tiễn về Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền Thành viên Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội – 2014
8 Giáo trình Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính Thành viên Nhà xuất bản Bách khoa – Hà Nội, 2015
9 Sách : Pháp luật đại cương Thành viên Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh – 2003
10 Sách chuyên khảo: Cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam Chủ biên Nhà xuất bản Tư pháp – 2018
11 Sách: Tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2030 Lý luận và Thực tiễn Thành viên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật 2021
12 Giáo trình Soạn thảo văn bản pháp luật Đồng chủ biên Quyết định 2946/QĐ-ĐHNV ngày 30/12/2022
13 Sách chuyên khảo: Kiểm soát quyền lực trong phân cấp, phân quyền Đồng chủ biên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật 2024

1.2. Các bài báo

1.2.1. Đăng trên tạp chí trong nước

TT Tên bài báo khoa học Tên tạp chí Số Năm công bố
1 Bàn về một số yêu cầu đối với việc xây dựng hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột và việc áp dụng đối với hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 8 2003
2 Nguyên tắc bảo lưu trật tự công cộng trong việc áp dụng pháp luật nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5 2004
3 Quyền lựa chọn pháp luật áp dụng của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tư pháp quốc tế Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2 2006
4 Về thuật ngữ “Pháp quyền” trong Nhà nước pháp quyền Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Số chủ đề – Hiến kế Lập pháp) số 2 2006
5 Pháp luật triệt tiêu pháp luật Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 4 2006
6 Tình trạng thừa quy định pháp luật Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24 tháng 7 2007
7 Tăng cường hiệu quả biện pháp cưỡng chế trong quản lý nhà nước Tạp chí Quản lý

nhà nước

số tháng 10 2009
8 Sửa đổi pháp luật thường xuyên – những vấn đề đặt ra Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số tháng 2 2010
9 Bàn về cơ chế hoạt động nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước Tạp chí Quản lý

nhà nước

Số tháng 5 2012
10 Bàn thêm về kiểm soát quyền lực nhà nước với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Tạp chí Quản lý

nhà nước

Số tháng 8 2012
11 Văn hóa biển và thực thi chính sách biển Tạp chí Lý luận Chính trị Số 2 2013
12 Bàn về khái niệm quyết định hành chính nhà nước Tạp chí Quản lý

nhà nước

Số 6 2013
13 Khoa Sau đại học không ngừng phấn đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới Tạp chí Quản lý

nhà nước

Số 3 2014
14 Hoàn chỉnh thực thể hành chính Quần đảo Hoàng Sa – từ góc độ hoạt động quản lý nhà nước Tạp chí Quản lý

nhà nước

Số 3 2015
15 Pháp luật mạnh Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 07 tháng 04 2015
16 Những nội dung cơ bản để xây dựng thể chế nhà nước có chất lượng Tạp chí Quản lý nhà nước Số 12 2015
17 Áp lực thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế nhà nước Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp Số 02 tháng 04 2016
18 Xây dựng văn hóa tôn trọng pháp luật – Những vấn đề đặt ra Tạp chí Luật học Tháng 05 2016
19 Trường Đại học Nội vụ  Hà Nội nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế Tạp chí Khoa học Nội vụ Số 20

tháng 9

2017
20 Đổi mới giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tạp chí Khoa học Nội vụ Số 22

Tháng 01

2018
21 Tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ theo định hướng nhà nước kiến tạo phát triển Tạp chí Tổ chức Nhà nước Số 8 2018
22 Cải cách thể chế hành chính ở nước ta đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Tạp chí Khoa học nội vụ số 27

Tháng 11

2018
23 Phân cấp, phân quyền trong Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 dưới góc độ quản trị địa phương Tạp chí Tổ chức nhà nước số 2

Tháng 2

2019
24 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tạp chí Cộng sản Số

Tháng 1

2020
25 Xây dựng chiến lược quốc gia về

thu hút và trọng dụng nhân tài

Tạp chí Tổ chức nhà nước Số

Tháng 2

2020
26 Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho nền công vụ – từ kinh nghiệm quốc tế đến giải pháp cho Việt Nam Tạp chí Tổ chức nhà nước Số

tháng 5

2020
27 Những thay đổi của giáo dục đại học thế giới và quan điểm đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Khoa học Nội vụ Số

tháng 5

2020
28 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ Tạp chí Tổ chức nhà nước Số đặc san

tháng 8

2020
29 Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ Tạp chí Tổ chức nhà nước Số

tháng 10

2020
30 Hoàn thiện chính sách pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài ở Việt Nam Tạp chí Tổ chức nhà nước Số

tháng 7

2021
31 Xây dựng mô hình quản trị quốc gia hiện đại để phục vụ người dân tốt hơn Tạp chí Khoa học Nội vụ Số

tháng 7

2021
32 Xây dựng giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp Số 09 (tháng 5) 2022
33 Thực hiện chủ trương thí điểm các mô hình tổ chức và chức danh kiêm nhiệm – kết quả và những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu khoa học tổ chức Tạp chí Tổ chức nhà nước Số tháng 9 2022
34 Công chức, viên chức nghỉ việc – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp Tạp chí Quản lý nhà nước Số 326 (3/2023) 2023
35 Học viện Hành chính Quốc gia – từ truyền thống hướng đến hành trình mới Tạp chí Quản lý nhà nước Số 328 (5/2023) 2023
36 Thông điệp chào mừng đại biểu tham dự Hội nghị EROPA năm 2023 Tạp chí Quản lý nhà nước Số 333 (10/2023) 2023
37 Hoàn thiện pháp luật về phát triển nguồn nhân lực và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Tổ chức nhà nước Số 10/2023 2023
38 Các mô hình hoạt động của Chính phủ trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong việc thự hiện thiết chế lãnh đạo tập thể và vai trò người đứng đầu trong hoạt động của Chính phủ và UBND các cấp Hội thảo Thực tiễn thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong hoạt động của Chính phủ và UBND các cấp ở Việt Nam hiện nay Tháng 7/2023 2023
39 Thực hiện chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài trong cơ quan hành chính nhà nước”, trong “Xây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài” NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Tháng 4 2023
40 Những kết quả nổi bật sau một năm thực hiện đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia Tạp chí Quản lý nhà nước Số 336

(01/2024)

2024
41 Mối quan hệ về quyền hạn, trách nhiệm của Chính phủ với Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ Tạp chí Quản lý nhà nước Số 339

(04/2024)

2024
42 Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế Tạp chí Tổ chức nhà nước Số 05/2024 2024
43 Học viện Hành chính Quốc gia – Những dấu ấn 65 năm xây dựng và phát triển Tạp chí Quản lý nhà nước Số 340 (5/2024) 2024