Ban giám đốc hiện tại

THÔNG TIN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN LƯƠNG THANH CƯỜNG

  • Họ và tên: Lương Thanh Cường.
  • Ngày tháng năm sinh:  ngày 16 tháng 8 năm 1971.
  • Nơi sinh:  tỉnh Thái Bình.
  • Chuyên ngành đào tạo (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ): Cử nhân Luật; Thạc sĩ Luật; Tiến sĩ Luật.
  • Chức vụ hiện tại (Đảng, chính quyền): Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ; Phó Bí thư Đảng Bộ Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.
  • Học hàm-Học vị; Phó Giáo sư Luật, Tiến sĩ Luật.
  • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:
  1. Một số bài báo tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất
  TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố
  1 Bài báo: “Lãnh đạo, quản lý trong điều kiện chính phủ liêm chính, phục vụ” Tác giả Tạp chí Quản lý nhà nước, số tháng 10/2017 2017
  2 Bài báo: “Phân quyền, phân cấp trong quản lý giữa cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương” Tác giả Tạp chí Quản lý Nhà nước số 272 (9/2018) 2018
  3 Bài báo “Một số yêu cầu đối với thể chế phục vụ kiến tạo phát triển” Tác giả Tạp chí Quản lý Nhà nước số 284 (12/2020). 2020
  4 Bài báo “Giải quyết vấn đề lợi ích trong điều chỉnh pháp luật” Tác giả Tạp chí Quản lý Nhà nước số 306 (7/2021) 2021
  5 Bài báo “Về nguồn lực con người trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Tác giả Tạp chí Quản lý Nhà nước số 309 (10/2021) 2021
  2. Các công trình khoa học được áp dụng trong thực tiễn
  TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

  1 Sách chuyên khảo “Một số vấn đề lý luận về chế định pháp luật công vụ, công chức”, NXB Chính trị- hành chính, 2011. Phục vụ đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia 2011- nay
  2 Giáo trình “Pháp luật trong chính sách công”, (Đồng tác giả), NXB, Lao động- Xã hội, 2016 Phục vụ đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia 2016 – nay
  3 Giáo trình “Luật Hành chính” (đồng chủ biên), NXB Bách khoa Hà Nội, 2020. Phục vụ đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia 2020 – nay
  4 Giáo trình “Cưỡng chế hành chính nhà nước”, (đồng chủ biên), NXB Bách khoa, 2020. Phục vụ đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia 2020 – nay
  5 Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (đồng chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. Phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp trong cả nước 2021- nay
  6 Tài liệu Bồi dưỡng ngạch Thứ trưởng và tương đương (đồng chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. Phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức trong cả nước 2021- nay
  7 Tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, NXB Thống kê 2021 (Đồng tác giả) Phục vụ công tác bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và cán bộ, công chức trong cả nước 2021- nay
  8 Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, NXB Thống kê 2021 (Thành viên thường trực Ban biên soạn) Phục vụ công tác bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026  và cán bộ, công chức trong cả nước 2021- nay
3. Đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì, tham gia trong 5 năm gần nhất
Tên đề tài/đề án,

dự án, nhiệm vụ

Thời gian Thuộc Chương trình Tình trạng đề tài
Giáo trình “Luật Hành chính” (Đồng chủ biên) 2020 Cấp Học viện Đã nghiệm thu
Giáo trình “Cưỡng chế hành chính nhà nước” (Đồng chủ biên) 2020 Cấp Học viện Đã nghiệm thu
Tài liệu “Bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương” (Đồng chủ biên) 2019 Nhiệm vụ Bộ Nội vụ giao Đã nghiệm thu
Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (Đồng chủ biên) 2020 Nhiệm vụ Bộ Nội vụ giao Đã nghiệm thu
Giáo trình “Pháp luật trong quản lý công” (Đồng chủ biên) 2021 Cấp Học viện Đã nghiệm thu
– Đề tài  “Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước” (Chủ nhiệm) 2016 Cấp bộ Đã nghiệm thu
Đề tài “Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong điều kiện phân cấp, phân quyền về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công” (Chủ nhiệm) 2021 Cấp bộ Đã nghiệm thu
Tài liệu Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (Đồng chủ biên) 2022 Nhiệm vụ Bộ Nội vụ giao Đã nghiệm thu
Tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 2021 Nhiệm vụ Bộ Nội vụ giao Đã nghiệm thu
Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 2021 Nhiệm vụ Bộ Nội vụ giao Đã nghiệm thu