Ban giám đốc hiện tại

THÔNG TIN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN LẠI ĐỨC VƯỢNG

 • Họ và tên: Lại Đức Vượng;
 • Ngày tháng năm sinh: 24/12/1964;
 • Nơi sinh: Tiền Hải, Thái Bình;
 • Chuyên ngành đào tạo (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ);
  • Đại học: Động lực;
  • Thạc sĩ: Quản lý hành chính công;
  • Tiến sĩ: Quản lý hành chính công;
 • Chức vụ hiện tại (Đảng, chính quyền): Phó Giám đốc Học viện;
 • Học hàm-Học vị: Tiến sĩ;
 • Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu.
Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia
(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần)
Nơi xuất bản
2021 Bồi dưỡng HĐND cấp tỉnh – Ban chỉ đạo NXBTK
2021 Bồi dưỡng HĐND cấp Huyện, cấp xã – Ban chỉ đạo NXBTK
2015 Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở việt nam Chủ biên cuốn sách NXBCTQG
2015 Quản lý theo vị trí việc làm, một cách tiếp cận phù hợp với nền công vụ Việt nam hiện nay Chủ biên cuốn sách NXBCTQG
Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí Mức độ tham gia

(là tác giả/đồng tác giả)

2024 Bài báo “Xây dựng học viện số đáp ứng chiến lược phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia” Tạp chí “Quản lý nhà nước” số 340 tháng 5/2024 Tác giả
2023 Bài báo “Một số giải pháp quản trị sự thay đổi tại Học viện Hành chính Quốc gia trong giai đoạn mới” Tạp chí “Quản lý nhà nước” số tháng 1/2023 Tác giả
2022 Bài báo “Quản lý chương trình, tài liệu đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức lãnh đạo, quản lý Tạp chí “Tổ chức nhà nước, số tháng 11 năm 2022; Tác giả
2021 Bài báo “ Tiêu chuẩn và chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đại biểu HĐND” Tạp chí “Tổ chức nhà nước, số tháng 7 năm 2021; Tác giả
2021 Bài báo “ đổi mới công tác tổ chức, bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp” Tạp chí “Tổ chức nhà nước, số tháng 5 năm 2021; Tác giả